Choď na obsah Choď na menu
 


Volebný poriadok

11. 3. 2011

Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov

 
 
 1. Zjazd je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 2. Voľby sú platné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 3. Zjazd zvolí:
a)   7 – členné pracovné predsedníctvo
b)   3 – člennú mandátovú komisiu  

           c)    5 – člennú volebnú komisiu

           d)    5- člennú návrhovú komisiu

           e)    5 – člennú komisiu pre zmenu stanov SZCH

           f)     predsedu zväzu

           g)    2 podpredsedov

           h)    tajomníka

           i)   predsedu ÚKK

            j) 4 členov ÚKK
 1. Voľby sa uskutočnia podľa stanov schválených X. zjazdom
 2. Právo voliť majú delegáti s hlasom rozhodujúcim.
 3. Návrh na voľbu pracovného predsedníctva zjazdu predkladá predseda spolu s tajomníkom zväzu. Menovite sa volí predseda pracovného predsedníctva a ďalších 6 členov.
 4. Predseda pracovného predsedníctva predkladá návrh na voľbu predsedu a členov zjazdových komisií: a) mandátovej
                                  b) volebnej
                                  c) návrhovej
 
 1. Pracovné predsedníctvo a zjazdovej komisie volia delegáti s hlasom rozhodujúcim aklámaciou zdvihnutím hlasovacieho lístku. Zvolený je ten delegát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade, že navrhnutý kandidát nezíska potrebný počet hlasov návrhy na ďalších kandidátov predkladajú delegáti s hlasom rozhodujúcim.
 2. Kandidátov na funkciu predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka, predsedu a 4 členov ÚKK predkladajú oblastné konferencie a celoslovenské aktívy odborností.
 3. Zástupcov do RR SZCH a predsedníctva zväzu navrhujú:
a) oblastné konferencie
            b) celoslovenské aktívy odborností
 1. Delegátom s hlasom rozhodujúcim budú vydané volebné lístky.
 2.  Kandidáti na jednotlivé funkcie sa delegátom zjazdu predstavia.
 3.  Právo byť volený do jednotlivých funkcií majú len:

 a)  navrhnutí kandidáti, ktorí sú   delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim,                                                                                                                                                                                   

 b)  navrhnutí kandidáti, ktorí sú   delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim a  

      navrhnutí kandidáti, ktorí nie sú delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      13. Voľby: predsedu, dvoch podpredsedov,   tajomníka zväzu, predsedu ÚKK, 4 členov ÚKK sa vykonajú tajným hlasovaním.   

14. Pri voľbe predsedu, tajomníka a predsedu ÚKK je potrebné zakrúžkovať na volebnom   lístku číslo jedného kandidáta. Ak delegát s hlasom rozhodujúcim nezakrúžkuje žiadne číslo, jeho hlas nezíska nikto z navrhnutých kandidátov. Ak zakrúžkuje viac ako jedno číslo, volebný lístok je neplatný. Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa väčší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim.

 

15. Pri voľbe podpredsedov je potrebné zakrúžkovať dvoch kandidátov. Ak bude   zakrúžkovaných viac kandidátov, volebný lístok je neplatný. Ak delegát s hlasom

rozhodujúcim nezakrúžkuje žiadne číslo, jeho hlas nezíska žiaden z navrhnutých kandidátov. Zvolení budú kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade, že len jeden kandidát získa nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola postupujú kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. 

        16. Pri voľbe 4 členov ÚKK budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov.

        17.   Delegáti v prípade potreby môžu podať návrh na doplnenie kandidačných listín len o delegátov s hlasom rozhodujúcim prítomných na zjazde.

        18.   Voľby riadi predseda volebnej komisie a zjazdu oznamuje výsledky volieb.

        19.   Potvrdenie zástupcov delegovaných do Predsedníctva RR a RR SZCH za celoslovenské aktívy odborností a OV SZCH sa vykoná aklamáciou. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.