Choď na obsah Choď na menu
 


Výstavný poriadok

11. 3. 2011
Výstavný poriadok Slovenského zväzu chovateľov pre usporiadanie výstav, prehliadok a chovateľských dní
 
 

Výstavy, súťaže, prehliadky a chovateľské dni slúžia na propagáciu chovateľstva a dosiahnutých výsledkov, pričom zároveň podporujú chovateľské súťaženie.

 
Článok I.
Druhy prehliadok a výstav
 
A. Prehliadky:

Prehliadky sú usporiadané spravidla jednotlivými organizačnými zložkami Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) za účelom výberu vhodných jedincov na ďalší chov. Trvanie prehliadok býva obmedzené na dobu predvedenia zvierat. Posudzovanie sa vykonáva spravidla za prítomnosti chovateľa. Výsledky posúdenia slúžia ako doklad o kvalite zvierat.

 
Prehliadky sa členia na:
1. Propagačné - nemusí byť pri nich prevedené posúdenie zvierat.

2. Stolové ocenenie - s hodnotením zvierat, ktoré vykonáva posudzovateľ.

3. Bonitácia zvierat - s hodnotením podľa štandardu a príslušného bonitačného kľúča.

 
 
B. Výstavy, súťaže:

1.    Miestne a obvodové výstavy, súťaže – usporiadajú základné organizácie, ktoré dopredu upozornia príslušný oblastný výbor.

2.    Oblastné výstavy – podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady zväzu. Oblastný výbor môže poveriť usporiadaním oblastnej výstavy jednu alebo viaceré základné organizácie v oblasti.

3.    Krajské výstavy a súťaže – usporiada ich po dohode oblastných výborov v príslušnom kraji, poverený oblastný výbor. S usporiadaním musí súhlasiť nadpolovičná väčšina oblastných výborov v príslušnom kraji. Každý oblastný výbor má toľko hlasov, koľko má v príslušnom roku členov. Podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady zväzu

4.    Špeciálne výstavy a súťaže – sú určené pre jednotlivé druhy zvierat a ich plemená. S vedomím Ústrednej odbornej komisie ich usporiadajú chovateľské kluby alebo z ich poverením niektorá organizačná zložka zväzu.

5.    Celoštátne výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz, organizačne môže usporiadaním výstavy poveriť ktorúkoľvek organizačnú zložku zväzu vždy na základe písomnej zmluvy.

6.    Medzinárodné výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz. Na výstavách môžu byť vystavené zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené príslušnými ústrednými odbornými komisiami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými so zahraničnými chovateľskými organizáciami alebo EE
 

 
 
Článok II.
Zásady pre organizovanie výstav
 

1.    Sekretariát Republikovej rady zväzu (ďalej len „RR SZCH“) zostavuje a zverejňuje prehľad o konaní výstav celoštátnych, medzinárodných a špeciálnych. Zoznam pripravovaných výstav zverejňuje na svojej internetovej stránke.

2.    Termíny celoštátnych a medzinárodných výstav, ktoré majú byť v nasledujúcom kalendárnom roku musia byť známe vždy do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka. V termíne konania celoštátnych alebo medzinárodných výstav nesmú byť konané iné výstavy rovnakého druhu zvierat na území Slovenska.

3.    Prehľad o konaní výstav predložia oblastné výbory sekretariátu RR SZCH do 31.12. daného roka na nasledujúci kalendárny rok.

4.    K organizačnému zabezpečeniu výstavy ustanovuje usporiadajúca organizácia výstavný výbor a menuje jeho členov. Členom výstavného výboru je spravidla riaditeľ alebo predseda, tajomník alebo zástupca riaditeľa, ekonóm a zástupcovia jednotlivých chovateľských odborov.

5.    Na zaistenie priebehu výstavy určí výstavný výbor usporiadateľský zbor a vymedzí mu práva a povinnosti.

6.    Usporiadajúca organizácia môže pri poriadaní výstavy menovať čestné predsedníctvo za podmienky, že jednotliví členovia čestného predsedníctva s menovaním súhlasia.

 
Článok III.
Práva a povinnosti usporiadateľa výstavy
 

1.    Usporiadateľ výstavy je povinný zaistiť všestranné podmienky pre konanie výstavy. Je povinný prerokovať konanie výstavy najmä s príslušným vyšším orgánom zväzu, s príslušnými úradmi štátnej správy, vyžiadať si povolenie príslušnej obce na usporiadanie výstavy.

2.    Každá organizačná zložka, ktorá je organizátorom výstavy je povinná mať priznanú právnu subjektivitu a musí byť registrovaná na príslušných úradoch v zmysle platných právnych predpisov (napr. daňový úrad).

3.    Usporiadateľ je povinný požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o povolenie na usporiadanie výstavy a stanovenie veterinárnych podmienok.

4.    V prípade predpokladu väčšieho počtu účastníkov (vystavovateľov, návštevníkov), je organizátor povinný zabezpečiť zdravotný dozor (ustanovenie zákona XXXX)

5.    Usporiadateľ vypracuje propozície výstavy. Propozície určujú podmienky pre vzťah usporiadateľa a vystavovateľa. Určí organizačný a ekonomický spôsob prípravy, priebehu a likvidácie výstavy. Stanoví zásady pre vystavovanie zvierat, pre predaj zvierat na výstave, pre účasť zahraničných vystavovateľov na výstave, pre nečlenov zväzu na výstave, prípadne kontrolu členstva a podobne. Usporiadateľ zároveň určí postup v prípade, že sa výstava nebude konať. Usporiadateľ zaistí zverejnenie propozícií, distribúciu prihlášok, zaistí súhlas vystavovateľov s propozíciami a so zverejnením osobných údajov v katalógu. V prípade celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy spolupracuje usporiadateľ pri zostavovaní propozícií s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

6.    Usporiadateľ vydáva výstavný katalóg, ktorý obsahuje zoznam prihlásených zvierat na výstavu a zoznam vystavovateľov. Katalóg môže obsahovať aj zoznam posudzovateľov, vecných cien alebo diplomov ak boli zvieratám podľa propozícií udelené, bodové hodnotenie zvierat. Súčasťou katalógu môžu byť aj reklamy sponzorov výstavy.

7.    Usporiadateľ výstavy zabezpečuje pripravenie výstavy, postavenie klietok, a umiestnenie výstavných exponátov do príslušných klietok. Zároveň zodpovedá a vyskladnenie klietok, zloženie výstavného materiálu a jeho odvoz. Usporiadateľ zodpovedá aj za šetrné zaobchádzanie s výstavným materiálom a za prípadnú stratu a zničenie.

8.    Usporiadateľ výstavy zabezpečí vhodné podmienky pre plnohodnotný, bez problémový výkon posudzovateľom.

9.    Výstavy sa môže zúčastniť aj zahraničný vystavovateľ pri dodržaní výstavných podmienok stanovených usporiadateľom.

10.Usporiadateľ má právo limitovať počty prihlásených zvierat, ak si to vyžiadajú organizačné podmienky.

11.Usporiadateľ má právo odmietnuť prijať zvieratá na výstavu, ak prihláška nie je vypísaná v súlade s propozíciami.

 
článok IV.
Povinnosti a práva posudzovateľov
 

1.    Posudzovateľ je oprávnený dostaviť sa k posudzovaniu vtedy, ak je na tento úkon delegovaný.

2.    Je povinný sa dostaviť v určenú hodinu a svoj príchod nahlásiť výstavnému výboru alebo ním poverenej osobe.

3.    Ak je delegovaných viac posudzovateľov, ohlási svoj príchod u vedúceho posudzovateľa, ktorý rozdelí zvieratá medzi posudzovateľov.

4.    Posudzovateľ je zodpovedný za korektné posúdenie jemu pridelených zvierat a musí zabezpečiť zaznačenie posudzovania do príslušných tlačív v stanovenom čase.

5.    Posudzovateľ má právo požadovať od usporiadateľa vytvorenie optimálnych podmienok na posudzovanie.

6.    Posudzovateľ má právo po ukončení posúdenia zvierat na katalóg z príslušnej výstavy.

7.    Posudzovatelia a adepti majú právo voľného vstupu na všetky druhy výstav a prehliadok usporiadaných ktoroukoľvek organizačnou zložkou zväzu.

 
článok V.
Usporiadanie výstavných exponátov
 

1. Výstavné exponáty sú usporiadané v zmysle výstavného poriadku EE.

 
článok VI.
Veterinárne a zoohygienické podmienky
 

1.    Usporiadateľ a vystavovateľ sú povinný pri činnostiach súvisiacich s prehliadkou a výstavou riadiť sa a dodržiavať stanovené veterinárne a zoohygienické požiadavky a s nimi súvisiace predpisy.

2.    Vystavované a predvádzané zvieratá musia mať príslušné veterinárne doklady.

3.    Veterinárnemu lekárovi poverenému veterinárnym dozorom, musia byť vytvorené podmienky pre riadny výkon jeho práce.

4.    Počas konania prehliadky a výstavy nesmú byť do priestorov umiestnené zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou prehliadkou a nemajú predpísané veterinárne doklady.

5.    Počas konania prehliadky a výstavy musí byť zaistené upratovanie priestoru, klietok a kotercov.

6.    Pri prehliadke a výstave musia byť zvieratá zabezpečené proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.

7.    Klietky a koterce musia mať zodpovedajúce rozmery a musia byť pred umiestnením a po skončení prehliadky a výstavy vyčistené a vydezinfikované.

 
Článok VII.
Zásady pre udeľovanie cien

1. Ceny sa rozdeľujú do dvoch skupín:

a) súťažné,
b) sponzorské.
 

2. Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat. Udeľujú sa podľa druhu výstavy. Na celoštátnych výstavách sa spravidla udeľujú ceny: Šampión SR, Majster SR, Čestná cena. Na špeciálnych klubových výstavách: Šampión klubu, Víťaz klubu, Majster klubu, Čestná cena. Na ostatných výstavách podľa druhu výstavy: Víťaz výstavy, Víťazná kolekcia, Čestná cena.

3. Pravidlá pre udeľovanie titulov sú záväzné pre výstavy vyššie uvedených stupňov. Každý výstavný výbor má právo určiť aj ďalšie stupne cien, podľa charakteru výstavy napr. rôzne memoriály a podobne.

4. O prideľovaní týchto cien rozhodujú výhradne posudzovatelia a na ich rozhodnutí nesmie nič meniť výstavný výbor, ani ktokoľvek iný.

5. Vystavovateľ, ktorý sa cíti byť poškodený pri celoštátnych výstavách alebo výstavách, kde sú menované odvolacie komisie má právo podať protest, po zložení zálohovej finančnej čiastky stanovenej propozíciami výstavy. Odvolacia komisia posúdi protest v prípade jeho opodstatnenosti je povinná zjednať nápravu. V prípade, že protest bol neoprávnený zálohová čiastka prepadá v prospech výstavy. Výšku poplatku uvedie usporiadateľ v propozíciách výstavy.

 
 
 
Článok VIII.
Všeobecné ustanovenia
 

1.    Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, ktoré sa riadia osobitným výstavným poriadkom v súlade s pravidlami FIFé.

2.    Ak bude výstava využitá na výmenu alebo predaj zvierat, musí byť táto skutočnosť vyslovene uvedená v propozíciách výstavy. Túto službu môže organizovať výhradne usporiadateľ, nie jednotliví vystavovatelia.

3.     

4.    Ústredné odborné komisie môžu vydať, ak to bude potrebné, doplňujúce pokyny k týmto smerniciam, ktoré však nesmú meniť základné ustanovenia, alebo ich význam.

5.     
6.    Tento výstavný poriadok bol schválený uznesením Republikovej rady č.     dňa....
Tento výstavný poriadok ruší  smernice, ktoré boli schválené uznesením ÚV SZCH č. uzn. 21-4/3/03 zo   dňa 1. 3. 2003.

7.       Výstavný poriadok nadobúda platnosť dňom ...


 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.