Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica

4. 2. 2013

 

Z á p i s n i c a
zo schôdze OV SZCH Nitra konanej dňa 23.1.2013
 
Prítomní: pp. RNDr. Szabó, Mráz, Ing. Hrnčár, Kramár, Petrík, Barlík, Korec, Cebo
Ospravedlnení: PaedDr. Ivánková, doc. Gyarmathy
 
Program schôdze:
1.      Informácie zo zasadnutia RR SZCH z 1.12.2012
2.      Obsadenie uvoľneného miesta tajomníka OV SZCH
3.      Príprava oblastného aktívu OV SZCH Nitra
4.      Rôzne
 
Na začiatku schôdze privítal prítomných členov OV predseda RNDr. Július Szabó.
 
K bodu 1
Predseda informoval členov OV o záveroch zo zasadnutia Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov, ktoré sa uskutočnilo 1.12.2012 vo Vrútkach. Na zasadnutí bol schválený rozpočet Slovenského zväzu chovateľov na rok 2013. vo výške ........... €. Členov komisie oboznámil so zmenami v tetovaní králikov, ktoré bude doplnené pri mladých chovateľoch o písmeno „J“ (junge). Celoštátna výstava drobných zvierat sa v tomto roku uskutoční v termíne 9.-10.11.2012 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Povinnosť zúčastniť sa všetkých odborností, inak budú mať krátené dotácie na polovicu.
 
K bodu 2
Po úmrtí dlhoročného tajomníka OV SZCH pána Štefana Račka st. zostala neobsadená funkcia tajomníka OV, ktorá je dôležitá pre riadne fungovanie OV. Členovia OV sa zhodli,
že vzhľadom na blížiace sa voľby v roku 2013 uprednostní kooptovanie do tejto funkcie jedného z členov OV. Za tajomníka bol navrhnutý Ing. Cyril Hrnčár, PhD. Následne dal predseda OV hlasovať o návrhu.
Za: 8                                              Proti:0                                    Zdržali sa:0
 
K bodu 3
Keďže oblastný aktív OV SZCH sa uskutočňuje v priestoroch ZŠ, resp. KD v Nitre-Dolných Krškanoch, predseda navrhol zosúladiť termín aktívu s termínom členskej schôdze ZO SZCH Nitra-Dolné Krškany, resp. využiť termín chovateľskej burzy v Nitre-Dolných Krškanoch. Členovia OV SZCH sa stotožnili s týmto návrhom. Poverili predsedu a tajomníka OV s prípravou materiálov pre aktív.
 
K bodu 4
Predseda OV informoval prítomných o ponuke prenájmu JUDr Muziku na miestnosť, ktorá slúži ako kancelária OV. Bude iniciovať stretnutie s tajomníčkou RR SZCH Ing. Dúbravskou, PhD. ohľadne tejto ponuky. Členovia OV sa zhodli, že je to zaujímavá ponuka, najmä z pohľadu ušetrenia na energie. Upozornili na fakt, že výdavky OV sú niekoľkokrát vyššie ako príjmy. Na schôdze OV môžu slúžiť priestory SZCH v Ivanke pre Nitre.
Predseda ďalej informoval o ponuke zo strany tajomníčky RR SZCH Ing. Dúbravskej, PhD. poveriť OV SZCH Nitra usporiadaním celoštátnej výstavy mláďat králikov a hydiny počas veľtrhu Agrokomplex v auguste 2013. Následne dal o poverení pre OV hlasovať:
Za:0                                               Proti:8                                    Zdržali sa:0
K bodu rôzne.  
Predseda OV prevzal materiály po Š. Račkovi. Pokladničnú knihu, pokladňu
Podklady k členskej základni ako aj obrúčky pre ZO. Je potrebné zo strany kontrolóra OV previesť kontrolu pokl. knihy ako aj za prítomnosti členov výboru stav pokladne.
Do 15.2. je možné doobjednať krúžky na r. 2013 v zmysle pokynov z obežníka. Pre urýchlenie budú informácie ako aj aktuálne tlačoviny zverejňované na int. stránke ZO SZCH Vráble.
 
Záverom RNDr. Szabó poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
 
Uznesenia:
č.1/2013          OV berie na vedomie správu zo zasadnutia RR SZCH z 1.12.2012
č.2/2013          OV kooptovala za tajomníka OV p. Ing. Cyrila Hrnčára, PhD.
č.3/3013          usporiadať oblastný aktív OV SZCH Nitra v mesiaci august v priestoroch ZŠ, resp. KD v Nitre-Dolných Krškanoch a poverila predsedu, tajomníka a ved. odborností pripraviť materiály k aktívu
č.4/2013          OV poverila predsedu a tajomníka iniciovať stretnutie s tajomníčkou RR SZCH Ing. Dúbravskou, PhD. ohľadne ponuky JUDr. Muziku o prenájme priestorov
č.5/2013          OV odmietol poverenie usporiadať celoštátnu výstavu mláďat králikov
a hydiny počas veľtrhu Agrokomplex v auguste 2013
č. 6/2013         Prevzatie pokladne a kontrola hospodárenia.;     
                        Previesť do 10.2. 2013.  

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.